CDR Rudy Costanzo – USN (Ret)

Wing-12 CSO, VAW-122 XO, XO/CO VAW-124, Enterprise Airboss . . . UPS pilot (B-727, A-300-600, B-757/767)